NÁKUPNÝ KOŠÍK
+421 917 911 869
e-mail: obchod@magasro.sk
 

Obchodné podmienky internetového obchodu www.netkotol.sk

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Týmito Obchodnými podmienkami sa riadia právne vzťahy medzi spoločnosťou MAGA s.r.o., IČO: 36055832, so sídlom Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany, Slovenská republika, tel. kontakt: +421 917 911 869, e-mail kontakt: obchod@magasro.sk (ďalej len „predávajúci“) a každou osobou, ktorá je kupujúcim výrobku ponúkaného predávajúcim na internetovej stránke predávajúceho www.netkotol.sk . Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ (ďalej len „kupujúci“).

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami Zákona č 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov, Zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi.

Podnikateľom sa rozumie osoba zapísaná v obchodnom registri, osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov, osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

Podnikateľom sa taktiež pre účely týchto Obchodných podmienok rozumie ten, kto koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti. Pokiaľ kupujúci v objednávke uvedie svoje identifikačné číslo (IČO), potom berie na vedomie, že sa na neho v záväzkovom vzťahu hľadí ako na podnikateľa.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorým je podnikateľ, výslovne neupravené týmito Obchodnými podmienkami alebo individuálne dojednanou zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Obchodnými podmienkami a individuálne dojednanou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito Obchodnými podmienkami, ako aj Reklamačným poriadkom predávajúceho a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

Článok II.

Objednávka

Kupujúci objednáva výrobky a služby poskytované predávajúcim vyplnením objednávkového formuláru prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke www.netkotol.sk, prípadne písomne, formou e-mailu alebo poštou.

Pri každej objednávke musí kupujúci uviesť meno a priezvisko, poštovú a fakturačnú adresu, telefónne číslo, e-mail (podnikateľ aj IČO, DIČ, IČ DPH), názov, popis a počet kusov objednávaného výrobku, spôsob dopravy, spôsob platby a dátum vystavenia objednávky (pri objednávke prostredníctvom e-shopu na internetovej stránke www.netkotol.sk je vyplnenie týchto náležitostí vyžadované automaticky).

Osobné údaje kupujúceho budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov predávajúcim použité iba za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a súvisiacej komunikácie s kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe, s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu výrobku (bližšie k ochrane a spracúvaniu osobných údajov: čl. IX. týchto Obchodných podmienok).

Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že bol predávajúcim oboznámený o vlastnostiach výrobku, o jeho cene a ostatných nákladoch, ako aj o tom, že túto výšku ceny je povinný predávajúcemu uhradiť.

Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Zaevidovaním objednávky vzniká záväzkovo-právny vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim. Najneskôr do 2 pracovných dní po zaevidovaní objednávky sa predávajúci skontaktuje s kupujúcim za účelom overenia objednávky, spôsobu dopravy a úhrady objednaného výrobku. Kupujúcemu zároveň oznámi predpokladanú dodaciu dobu alebo termín odberu a konečnú cenu objednaného výrobku. Od tohto momentu sa zmluva o kúpe výrobku považuje za uzavretú, pričom jej predmetom je dodanie v objednávke špecifikovaného výrobku za dojednanú kúpnu cenu, a to všetko za týchto Obchodných podmienok, Reklamačných podmienok a podmienok upravených v príslušných všeobecne záväzných právnych predpisoch.

Článok III.

Platobné podmienky

Kupujúci je povinný za výrobok, ktorého objednávka bola predávajúcim zaevidovaná a overená, zaplatiť kúpnu cenu platnú v čase odoslania objednávky predávajúcemu, a to riadne a včas. Zároveň je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu náklady na dopravu objednaného výrobku, ako aj prípadnú cenu dobierky.

Ceny výrobkov na internetovej stránke  www.netkotol.sk sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty, tzv. DPH. Cena produktu je stanovená aktuálnym cenníkom predávajúceho. Ceny uvedené v cenníku môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny cien v nadväznosti na zmeny cien výrobcov, dovozcov a pod. Platná cena produktu bude vždy oznámená najneskôr pri overení objednávky.

Kupujúci má možnosť zvoliť si spôsob platby pri uskutočnení objednávky, najneskôr pri overení objednávky. Objednávku možno uhradiť platbou v hotovosti pri preberaní výrobku, dobierkou, prípadne prevodom/vkladom na účet predávajúceho.

Článok IV.

Dodacie podmienky

Spôsob dopravy si volí kupujúci sám cez formulár objednávky v e-shope www.netkotol.sk alebo pri inej písomnej forme objednávky. Kupujúci si môže zvoliť spôsob dopravy, a to:

a) vlastnou dopravou

b) kuriérom (zasielateľskou službou) – cena dopravy nezávisí od vzdialenosti, ale od hmotnosti produktu.

Výška nákladov na dopravu je rôzna v závislosti od zvoleného spôsobu dopravy a objednaného výrobku. Kupujúcemu je výška nákladov na dopravu oznámená najneskôr pri overení objednávky.

Dodacie lehoty sú pre rôzne druhy výrobkov rôzne. Predpokladaný termín dodania alebo odberu výrobku je kupujúcemu oznámený najneskôr pri overení objednávky.

Vo všeobecnosti je termín dodania alebo odberu výrobku od 7 do 30 pracovných dní odo dňa overenia objednávky. Doba dodania výrobku je v sezónnych mesiacoch (september - január) závislá od veľkosti dopytu.

Vo výnimočných prípadoch, keď niektoré druhy výrobkov nie sú skladom,  nie sú k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov môže byť dodacia lehota dlhšia. O týchto skutočnostiach predávajúci bezodkladne informuje kupujúceho.

Predávajúci je oprávnený podľa charakteru objednaného výrobku vyzvať spotrebiteľa k osobnej prehliadke a osobnému odberu výrobku (vzťahuje sa hlavne na finančne náročnejší výrobok alebo náročnejší z hľadiska objemu alebo hmotnosti). V týchto prípadoch bude kupujúci kontaktovaný a bude s ním dohodnutý ďalší postup.

Článok V.

Stornovanie objednávky

Kupujúci má právo zrušiť objednávku bez poplatkov, a to najneskôr v deň prvého kontaktovania predávajúceho s kupujúcim, t.j. v deň, kedy sa overuje zaevidovaná objednávka u kupujúceho. Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (faxom, e-mailom). Potvrdenie o stornovaní objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou. Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu preukázateľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku, alebo jej časť, ak nie je možné z technických príčin výrobok dodať v požadovanej lehote či za podmienok objednávky, ak sa výrobok už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila jeho cena účtovaná zo strany výrobcu, príp. dodávateľa výrobku alebo zverejnená cena výrobku bola chybná, z dôvodov vyššej moci alebo v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého možného úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať výrobok kupujúcemu. Predávajúci sa v takýchto prípadoch zaväzuje bezodkladne informovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že zákazník už cenu z objednávky alebo jej časť zaplatil a nedôjde k dohode medzi predávajúcim a kupujúcim o poskytnutí iného, podobného výrobku v rovnakej kvalite a cene ani o inom náhradnom plnení, predávajúci sa zaväzuje vrátiť zákazníkovi do 15 pracovných dní na jeho účet alebo adresu cenu zaplatenú za výrobok.

Článok VI.

Prevzatie výrobku

Kupujúci sa zaväzuje prevziať výrobok v dohodnutom termíne na adrese uvedenej v objednávke.

Za potvrdenie prevzatia výrobku sa obvykle pokladá podpis zodpovednej osoby kupujúceho na sprievodnej dokumentácií, ktorou je zvyčajne dodací list, faktúra, preberací protokol.

Pri preberaní výrobku je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky (bližšie pozri: Článok VIII. Obchodných podmienok). Kupujúci je po prevzatí a následného spustenia výrobku povinný vyplniť „List zákazníka“, ktorý tvorí prílohu dokumentácie k výrobku a zaslať ho na adresu predávajúceho do 14 dní odo dňa spustenia výrobku. List zákazníka slúži na evidenčné účely o jednotlivých predaných výrobkoch a zároveň ako potvrdenie, že kupujúci prevzal výrobok bez chýb, poškodení a plne funkčný a bol oboznámený s obsluhou a prevádzkou výrobku.

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k objednanému výrobku až po úplnom zaplatení kúpnej ceny a ďalších peňažných plnení dohodnutých v kúpnej zmluve (najmä nákladov na prepravu) na účet predávajúceho.

Nebezpečenstvo škody na výrobku prechádza na kupujúceho momentom prevzatia výrobku kupujúcim.

Článok VII.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľom pri kúpnych zmluvách uzatváraných na diaľku

Kupujúci (v tomto článku tiež „spotrebiteľ“), ktorý vo vzťahu k predávajúcemu vystupuje ako spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa prevzatia výrobku, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty.

Výrobok sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného výrobku, alebo ak sa:

a) výrobky objednané spotrebiteľom v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia výrobku, ktorý bol dodaný ako posledný,

b) dodáva výrobok pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,

c) výrobok dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného výrobku.

Spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatňuje písomne na adrese sídla predávajúceho:

MAGA s.r.o.

Samuela Kollára 86

979 01 Čerenčany

Slovenská republika,

prípadne e-mailom na adrese: obchod@magasro.sk.

Spotrebiteľ je na odstúpenie od zmluvy oprávnený použiť formulár, ktorý tvorí prílohu týchto Obchodných podmienok.

V prípade, že spotrebiteľ svoje právo odstúpiť od zmluvy uplatní, je povinný vrátiť prevzatý výrobok predávajúcemu osobne na adrese sídla predávajúceho, zaslaním na adresu sídla predávajúceho uvedenú vyššie alebo iným spôsobom vopred dohodnutým s predávajúcim, a to najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy. Výrobok nie je možné vrátiť na dobierku. Takto zaslaný výrobok predávajúci neprevezme.

Predávajúci sa zaväzuje bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy, vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, najmä kúpnu cenu, vrátane nákladov na doručenie. Úhrada týchto platieb bude uskutočnené rovnakým spôsobom, aký bol použitý spotrebiteľom pri platbe za výrobok, pokiaľ sa spotrebiteľ s predávajúcim nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci spotrebiteľovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil spotrebiteľ. Bez ohľadu na uvedené, cenu a ďalšie náklady nie je predávajúci povinný zákazníkovi vrátiť skôr, ako mu je doručený vrátený výrobok alebo ako mu spotrebiteľ predloží doklad preukazujúci zaslanie výrobku späť podľa toho, čo nastane skôr.

Výrobok nesmie byť poškodený, používaný, musí byť v pôvodnom obale a spolu s produktom musí spotrebiteľ odovzdať všetko príslušenstvo a dokumentáciu týkajúcu sa predmetného výrobku (doklad o kúpe, návod na obsluhu, záručný list a pod.), ktoré obdŕžal pri jeho kúpe. Spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty výrobku, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s výrobkom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti výrobku. Spotrebiteľ nemá právo začať výrobok používať a po niekoľkých dňoch vrátiť predávajúcemu (výrobok použitý vo väčšom rozsahu ako postačuje na zistenie jeho vlastností a funkčnosti vrátiť nemožno, ak predávajúci nerozhodne v konkrétnom prípade inak). Ak výrobok javí známky poškodenia alebo používania, alebo výrobok nie je kompletný, predávajúci si vyhradzuje právo vrátenie takého výrobku neakceptovať alebo po dohode so spotrebiteľom mu naúčtovať náklady súvisiace s uvedením výrobku do pôvodného stavu.

Pri odstúpení od zmluvy znáša náklady na vrátenie výrobku predávajúcemu spotrebiteľ, a to aj náklady na vrátenie výrobku, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj výrobku zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, výrobku vyrobeného na mieru alebo výrobku určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

c) predaj výrobku, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným výrobkom,

d) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného výrobku ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo výrobky vopred neobjednal,

Článok VIII.

Reklamačné podmienky

Celé znenie je umiestnené na http://www.netkotol.sk/-reklamacny-poriadok.

Pri preberaní výrobku je kupujúci povinný skontrolovať fyzickú neporušenosť a kompletnosť zásielky. Ak sa pri preberaní výrobku zistí nesúlad so sprievodnou dokumentáciou, prejaví sa viditeľné poškodenie obalov či výrobkov, alebo sa zistí rozdiel v množstve a dodanom druhu výrobku, alebo súčiastok kupujúci je povinný ihneď o týchto skutočnostiach písomne informovať predávajúceho alebo doručiteľa dodávky. Ak kupujúci zistí fyzické poškodenie zásielky realizovanej prostredníctvom prepravnej spoločnosti je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať „Zápis o škode na zásielke“. Fyzické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite, najneskôr do troch pracovných dní, po prevzatí a rozbalení zásielky predávajúcemu a výrobok nepoužívať. Akékoľvek neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú zo strany predávajúceho akceptované.

Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ v záručnom liste alebo Reklamačnom poriadku nie je uvedené inak. Reklamovať je možné len výrobok zakúpený u predávajúceho. Reklamáciu je potrebné uplatniť vždy písomne. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný doručiť (pokiaľ to charakter výrobku umožňuje – zastavaný produkt) reklamovaný výrobok čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení výrobku predávajúcemu.

Napriek trvaniu záručnej lehoty predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho, najmä mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach, nedodržaním návodu na montáž, obsluhu a údržbu výrobku, použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom, opravou či modifikáciou výrobku osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo dodávateľom, rovnako ako aj tým, že výrobok sa používal na iný účel ako je v normálnych podmienkach určený, nízkoteplotnou koróziou kotla, zlým alebo neodborným zaobchádzaním alebo spaľovaním nedovolených palív. Zo záruky sú tiež vyňaté chyby spôsobené náhodným, alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu, živočíchov, alebo cudzích predmetov do útrob výrobku, živelnou pohromou, nesprávnym zaobchádzaním a bežným opotrebením. Záruka je vylúčená aj v prípade, ak predložený záručný list alebo doklad o kúpe výrobku nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe výrobku. V prípade takto vzniknutej vady na reklamovanom výrobku je kupujúci povinný nahradiť všetky náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s vybavením reklamácie. Kupujúci je povinný znášať náklady vzniknuté v súvislosti s vybavením neopodstatnenej reklamácie.

Zo záruky sú vylúčené materiály podliehajúce bežnému opotrebeniu, najmä: tesnenia, tesniace šnúry a výplne, sibralové výplne, žiarobetónové tvarovky, zapaľovacie špirály.

Záruka nebude poskytnutá a uznaná v prípade, že si zákazník nesplní dohodnuté platobné podmienky v termíne splatnosti voči predávajúcemu.

Drobné farebné, lakové či rozmerové odchýlky nepredstavujú dôvod na reklamáciu.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky, prípadne e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Pokiaľ kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nie je spokojný so spôsobom vybavenie reklamácie zo strany predávajúceho alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva zo zodpovednosti za vady, kupujúci je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Ak predávajúci nevyhovie žiadosti o nápravu podanej kupujúcim, spotrebiteľom alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, prípadne iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov oprávnených na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (dostupný na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ). Kupujúci je oprávnený si zvoliť, na ktorý z príslušných subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Pri nákupe, ktorý kupujúci zrealizoval online môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Článok IX.

Ochrana osobných údajov a súhlas so spracúvaním osobných údajov fyzickej osoby

Kupujúci, resp. dotknutá osoba (ďalej len „kupujúci“) odoslaním objednávky udeľuje predávajúcemu, resp. prevádzkovateľovi (ďalej len „predávajúci“) v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon o ochrane osobných údajov“) svoj súhlas so spracovávaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke, a to na účely uzavretia, realizácie a plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej medzi kupujúcim a predávajúcim podľa týchto Obchodných podmienok (najmä vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie výrobku, komunikácia so zákazníkom v súvislosti s kúpnou zmluvou, reklamačné konanie, registrácia na internetovom obchode www.netkotol.sk , realizovanie marketingových aktivít, informovanie o novinkách a akciových ponukách predávajúceho).

Kupujúci poskytuje predávajúcemu osobné údaje v rozsahu meno a priezvisko, korešpondenčná, fakturačná adresa, telefonický kontakt, emailová adresa.

Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami udeľuje právo predávajúcemu poskytnúť spracúvané osobné údaje tretej strane za účelom riadneho plnenia zmluvy uzavretej medzi predávajúcim a kupujúcim, a to najmä prepravcovi, resp. dodávateľovi predmetu plnenia – objednaného výrobku.

Kupujúci poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho záväzkov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie s ním. Kupujúci prehlasuje, že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé.

Predávajúci oboznamuje kupujúceho s tým, že ako prevádzkovateľ je oprávnený spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu vtedy, ak je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán, alebo v predzmluvných vzťahoch s kupujúcim alebo pri rokovaní o zmene zmluvy, ktoré sa uskutočňujú na žiadosť kupujúceho.

Kupujúci zaškrtnutím príslušného políčka : „Súhlasím so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely predávajúceho a chcem dostávať informácie o nových výrobkoch a akciách predávajúceho“) pred odoslaním objednávky udeľuje svoj súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov, v rozsahu meno, priezvisko, korešpondenčná, fakturačná adresa, telefonický kontakt, emailová adresa na marketingové účely predávajúceho, najmä zasielanie informácií o nových produktoch a akciách. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracúvania osobných údajov kupujúceho.

Kupujúci je oprávnený udelený súhlas kedykoľvek písomne odvolať (písomná forma je zachovaná zaslaním písomného oznámenia o odvolaní súhlasu na e-mailovú adresu predávajúceho: obchod@magasro.sk, alebo na korešpondenčnú adresu: MAGA s.r.o., IČO: 36055832, so sídlom Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany, Slovenská republika). Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

Predávajúci vyhlasuje, že osobné údaje bude získavať výlučne na uvedené účely a pri ich spracúvaní bude postupovať v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov, ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a dobrými mravmi

Kupujúci má právo na základe písomnej žiadosti od predávajúceho vyžadovať:

•         potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,

•         vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa a sprostredkovateľa, ak ho prevádzkovateľ má, zoznam osobných údajov a účel ich spracúvania, právny základ spracúvania osobných údajov ako aj informácie, či a komu sú osobné údaje poskytované, sprístupňované, prenášané a zverejňované, doplňujúce informácie, ktoré sú s ohľadom na všetky okolnosti a podmienky spracúvania osobných údajov potrebné pre kupujúceho na zaručenie jej práv a právom chránených záujmov

•         vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jeho osobné údaje na spracúvanie,

•         vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jeho osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania

•         opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,

•         likvidáciu jeho osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak kupujúci poskytol predávajúcemu svoje úradné doklady (originál/fotokópia), môže požiadať o ich vrátenie,

•         likvidáciu jeho osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona pri ich spracúvaní,

•         blokovanie jeho osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.

Právo kupujúceho podľa písm. e) a f) možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb. Obmedzenie práv kupujúceho predávajúci bez zbytočného odkladu písomne oznámi kupujúcemu a Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Kupujúci na základe bezplatnej písomnej žiadosti má právo u predávajúceho namietať voči

•         spracúvaniu jej osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez jej súhlasu, a žiadať ich likvidáciu,

•         využívaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo

•         poskytovaniu titulu, mena, priezviska a adresy kupujúceho na účely priameho marketingu.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch podľa § 10 ods. 3 písm. a), e), f) alebo g) Zákona o ochrane osobných údajov vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do jeho práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené; ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka kupujúceho je oprávnená, predávajúci je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie kupujúci namietal, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Kupujúci na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej má právo u predávajúceho kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu predávajúceho, ktoré by malo pre neho právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jeho osobných údajov. Kupujúci má právo žiadať predávajúceho o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom predávajúci je povinný žiadosti kupujúceho vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia predávajúci informuje kupujúceho v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Kupujúci nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov predávajúci vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke kupujúceho, alebo ak predávajúci na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov kupujúceho.

Ak kupujúci uplatní svoje právo:

•         písomne a z obsahu jeho žiadosti vyplýva, že uplatňuje svoje právo, žiadosť sa považuje za podanú podľa Zákona o ochrane osobných údajov; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom kupujúci doručí písomne najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,

•         osobne ústnou formou do zápisnice, z ktorej musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápisnicu, jeho podpis a podpis kupujúceho; kópiu zápisnice je predávajúci povinný odovzdať kupujúcemu,

•         u sprostredkovateľa podľa bodu 1 alebo 2 tohto odseku, je ten povinný túto žiadosť alebo zápisnicu odovzdať predávajúcemu bez zbytočného odkladu.

Kupujúci pri podozrení, že jeho osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môže podať Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov.

Ak Kupujúci nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, jej práva môže uplatniť zákonný zástupca. Ak kupujúci nežije, jeho práva, ktoré mala podľa Zákona o ochrane osobných údajov, môže uplatniť blízka osoba.

Žiadosti kupujúceho podľa Zákona o ochrane osobných údajov vybaví predávajúci bezplatne. Okrem žiadosti o zoznam osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, kde takúto žiadosť vybaví predávajúci bezplatne, okrem úhrady vo výške, ktorá nemôže prekročiť výšku účelne vynaložených vecných nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie dotknutej osobe, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Predávajúci je povinný písomne vybaviť žiadosť kupujúceho podľa § 29 ods. 1 a 2 Zákona o ochrane osobných údajov najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti

Článok X.

Záverečné ustanovenia

Tieto Obchodné podmienky sú platné a účinné od 7. 6. 2016 a plne nahrádzajú predchádzajúce znenia Obchodných podmienok. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť Obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená ich umiestnením na internetovej stránke www.netkotol.sk.

Odoslaním objednávky kupujúci prehlasuje, že sa oboznámil s kúpnou cenou výrobku, s povinnosťou uhradiť túto kúpnu cenu, spolu s  nákladmi na dopravu výrobku riadne a včas, s dodacími podmienkami, ďalej že sa oboznámil a súhlasí s týmito Obchodnými podmienkami a Reklamačným poriadkom predávajúceho platnými a účinnými v čase odoslania objednávky kupujúcim, ako aj ďalšími informáciami poskytnutými na internetovej stránke predávajúceho. Kupujúci vyjadrením súhlasu s týmito Obchodnými podmienkami zároveň prehlasuje, že bol v súlade s ustanoveniami Zákona o ochrane osobných údajov informovaný o podmienkach spracúvania osobných údajov predávajúcim.  

 

Novinky

Najpredávanejšie

Regulus BVTS 1,3m G3/4
Termostatický ventil BVTS je určený k ochrane kotlov, krbov a solárních systé ...
59.00 €
zobraziť
PR 1000 IZO
Akumulačné nádrže PR  jedným výmennikom  sú vyrábané v objemoc ...
1379.00 €
zobraziť

Doporučenia zákazníkov

"Kotol Maga D 28 používam už viac ako 2 roky, za ten čas som na nákladoch ušetril viac ako 30%, nedám na neho dopustiť"

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami