NÁKUPNÝ KOŠÍK
+421 917 911 869
e-mail: obchod@magasro.sk
 

Reklamačný poriadok – MAGA s.r.o.

Článok I.

Úvodné ustanovenia

Tento Reklamačný poriadok vydáva spoločnosť MAGA s.r.o., IČO: 36055832, so sídlom Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany, Slovenská republika, tel. kontakt: +421 917 911 869, e-mail kontakt: obchod@magasro.sk (ďalej len „predávajúci“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka, zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov.

Tento Reklamačný poriadok sa vzťahuje na kúpnu zmluvu uzavretú medzi spoločnosťou MAGA s.r.o., ako predávajúcim a kupujúcim – spotrebiteľom v zmysle § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa. (ďalej len „kupujúci“).

V prípade, ak je druhou zmluvnou stranou kúpnej zmluvy uzavretej s predávajúcim podnikateľ, resp. osoba ktorá nie je spotrebiteľom v zmysle ust. § 2 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zodpovednosť predávajúceho za vady sa riadi individuálne dojednanou zmluvou a príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ako aj súvisiacimi právnymi predpismi. V prípade akýchkoľvek rozdielov medzi Reklamačným poriadkom a individuálne dojednanou zmluvou, má prednosť text zmluvy.

Tento Reklamačný poriadok upravuje najmä informácie pre spotrebiteľov o podmienkach a spôsobe reklamácie vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a informácie o vykonávaní záručných opráv.

Tento Reklamačný poriadok je zverejnený na internetovej stránke predávajúceho: www.netkotol.sk, a zároveň je dostupný k nahliadnutiu v sídle predávajúceho.

Článok II.

Zodpovednosť za vady predanej veci

Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaná vec pri prevzatí kupujúcim a za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

Pri použitých veciach predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebením. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

Záručná doba je 24 mesiacov, pokiaľ v záručnom liste nie je uvedené inak. Ak ide o použitú vec záručná doba je 12 mesiacov.

Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia výrobku kupujúcim. Ak má kúpený výrobok uviesť do prevádzky iný podnikateľ než predávajúci, začne záručná doba plynúť až odo dňa jeho uvedenia do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch týždňov od prevzatia výrobku a riadne a včas poskytol na vykonanie služby potrebnú súčinnosť.

Ak dôjde k výmene chybného výrobku za nový, začne plynúť záručná doba  znova od prevzatia novej veci. To isté platí, ak dôjde k výmene súčiastky, na ktorú bola poskytnutá záruka.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať, sa do záručnej doby nepočíta.

Záruka sa nevzťahuje na vady výrobku, ktoré vzniknú zavinením kupujúceho a ak vada alebo poškodenie vznikli najmä:

-           mechanickým poškodením výrobku

-           prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach

-           nedodržaním návodu na montáž, obsluhu a údržbu výrobku

-           použitím komponentov iných, než odporúčaných výrobcom, alebo dodávateľom

-           opravou či modifikáciou výrobku osobami inými, než osobami autorizovanými výrobcom, alebo      dodávateľom

-           používaním výrobku na iný účel, na aký je v normálnych podmienkach určený

-           nízkoteplotnou koróziou kotla

-           zlým alebo neodborným zaobchádzaním

-           spaľovaním nedovolených palív

-           náhodným, alebo zámerným vniknutím kvapaliny, hmyzu, živočíchov, alebo cudzích predmetov do útrob výrobku

-           živelnom pohromou

-           nesprávnym zaobchádzaním

-           bežným opotrebením

-           ak predložený záručný list alebo doklad o kúpe výrobku nesie zjavné známky prevedených zmien údajov alebo ak je na výrobku odlišné výrobné číslo ako to, ktoré je uvedené v záručnom liste alebo na doklade o kúpe výrobku.

V prípade takto vzniknutej vady na reklamovanom výrobku, ako aj v prípade neodôvodnene uplatnenej reklamácie, bez zistenia vady na reklamovanom výrobku je kupujúci povinný nahradiť hotové výdavky, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s vybavením reklamácie.

Zo záruky sú vylúčené materiály podliehajúce bežnému opotrebeniu, najmä: tesnenia, tesniace šnúry a výplne, sibralové výplne, žiarobetónové tvarovky, zapaľovacia špirála.

Záruka nebude poskytnutá a uznaná v prípade, že si kupujúci nesplní dohodnuté platobné podmienky v termíne splatnosti voči predávajúcemu.

Drobné farebné, lakové či rozmerové odchýlky nepredstavujú dôvod na reklamáciu.

Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

Článok III.

Podmienky reklamácie (uplatnenia zodpovednosti za vady výrobku)

Práva zo zodpovednosti za vady sa uplatňujú u predávajúceho. Kupujúci je oprávnený uplatniť si práva zo zodpovednosti za vady osobne, v sídle predávajúceho alebo písomnou formou. zaslaním reklamácie predávajúcemu na korešpondenčnú adresu: MAGA s.r.o., IČO: 36055832, so sídlom Samuela Kollára 86, 979 01 Čerenčany, Slovenská republika alebo na e-mailovú adresu: obchod@magasro.sk (s potrebou následného predloženia všetkých relevantných náležitostí potrebných pre uplatnenie reklamácie). 

Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný preukázať, že kúpil výrobok od predávajúceho, za akú cenu, že sa na výrobku v záručnej dobe vyskytla vada (a nejedná sa o vadu na ktorú sa záruka nevzťahuje)

Kupujúci je povinný pri uplatnení reklamácie predložiť predávajúcemu výrobok, ktorý vykazuje vady (pokiaľ to charakter výrobku umožňuje – zastavaný produkt) čistý, mechanicky nepoškodený, v originálnom balení, vrátane manuálov, záručného listu, faktúry alebo iného dokladu o zaplatení výrobku predávajúcemu.

V prípade nesplnenia ktorejkoľvek z vyššie uvedených podmienok uplatnenia reklamácie zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený neuznať reklamáciu.

V prípade uplatňovania reklamácie sa odporúča kupujúcemu telefonicky, prípadne e-mailom oznámiť predávajúcemu, že daný produkt vykazuje chybu a akým spôsobom sa prejavila. Na základe týchto informácií sa odporučí kupujúcemu ďalší postup pri vybavovaní reklamácie.

Článok IV.

Spôsoby vybavenia reklamácie

Vybavením reklamácie sa na účely zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa rozumie ukončenie reklamačného konania odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ak má výrobok v záručnej lehote vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená.

Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu výrobku alebo závažnosť vady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. O opätovné vyskytnutie sa vady ide vtedy, ak sa rovnaká vada, ktorá bola v záručnej dobe už aspoň dvakrát odstraňovaná vyskytne znova.

Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu výrobku, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

Ak má kupujúci právo na výmenu výrobku alebo právo na odstúpenie od zmluvy, záleží na kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Akonáhle si kupujúci zvolí spôsob vybavenia reklamácie, nemôže už túto voľbu jednostranne meniť.

Na základe rozhodnutie kupujúceho, ktoré z uvedených práv si uplatňuje predávajúci určí spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku alebo služby, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Predávajúci vydá kupujúcemu pri uplatnení reklamácie potvrdenie.

Po určení spôsobu vybavenia reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, reklamácia však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty na vybavenie reklamácie má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

V prípade reklamácie výrobku uplatnenej počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môže predávajúci vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Predávajúci poskytne spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

Ak predávajúci zamietne reklamáciu výrobku uplatnenú po 12 mesiacoch od kúpy, je povinný v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie.

Predávajúci vydá o vybavení reklamácie písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

Kupujúci je povinný vyzdvihnúť si opravený reklamovaný výrobok do jedného mesiaca od uplynutia doby, keď oprava mala byť alebo bola urobená, a ak bola urobená neskôr, do jedného mesiaca od vyrozumenia o jej vykonaní. Ak si kupujúci výrobok z opravy nevyzdvihne do šiestich mesiacov odo dňa, keď bol povinný si ju vyzdvihnúť, má predávajúci právo výrobok predať, a to po predchádzajúcom písomnom upozornení a márnom uplynutí dodatočnej lehoty 14 dní. Ak dôjde k predaju nevyzdvihnutej veci, vyplatí predávajúci výťažok predaja po odčítaní nákladov predaja a príslušného skladného. Právo na výťažok musí kupujúci uplatniť u predávajúceho.

Článok V.

Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov

Pokiaľ kupujúci, ktorý je spotrebiteľom nie je spokojný so spôsobom vybavenie reklamácie zo strany predávajúceho alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva zo zodpovednosti za vady, kupujúci je oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu.

Ak predávajúci nevyhovie žiadosti o nápravu podanej kupujúcim, spotrebiteľom alebo na takúto žiadosť neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania kupujúcim, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia, prípadne iná právnická osoba zapísaná v zozname subjektov oprávnených na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov vedeného Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (dostupný na: http://www.mhsr.sk/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov/146987s ). Kupujúci je oprávnený si zvoliť, na ktorý z príslušných subjektov alternatívneho riešenia sporov sa obráti.

Pri nákupe, ktorý kupujúci zrealizoval online môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie spotrebiteľského sporu využiť platformu pre riešenie sporov online, ktorá je dostupná na internetovej stránke: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

Záručné a pozáručné opravy vykonáva:

MAGA s.r.o.

Samuela Kollára 86

979 01 Čerenčany, okres Rimavská Sobota, SR

tel / fax: 047 / 56 34798

Mobil: 0917 911 869

e-mail: magasro@magasro.sk

www.magasro.sk

Pripadne vyškolený servisný technik.

V Čerenčanoch,  7. 6. 2016

MAGA, s.r.o.

 

Novinky

Najpredávanejšie

PR 500 IZO
Akumulačné nádrže PR  jedným výmennikom  sú vyrábané v objemoc ...
1139.00 €
zobraziť
 P 500 IZO
Akumulačné nádrže sú vyrábané v objemoch od 300l, 500l, 800l, 1000l, 150 ...
959.00 €
zobraziť

Doporučenia zákazníkov

"Kotol Maga D 28 používam už viac ako 2 roky, za ten čas som na nákladoch ušetril viac ako 30%, nedám na neho dopustiť"

Newsletter

Mám záujem o newsletter s aktuálnymi novinkami